Islamic Finance & Advisory

Our Team

Ainihayati Jabit
 
Senior Partner
Ab Haiyee Ab Aziz
 
Partner
Umi Atiyyah Che Azmi
 
Senior Associate
Wan Yusri Wan Yusof
 
Associate